Nagłówek Reklama Nagłówek Reklama Nagłówek Reklama

Regulamin

Regulamin 

korzystania z serwisu internetowego www.rytmyzdrowia.pl

 

 1. Definicje

- Administrator serwisu – podmiot prowadzący serwis internetowy pod adresem www.rytmyzdrowia.pl – Spółka Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-918) ul. Nocznickiego 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080429;

- Użytkownik –  osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu;

- Serwis – serwis internetowy pod adresem www.rytmyzdrowia.pl;

- Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.rytmyzdrowia.pl;

 1. Warunki ogólne 

- Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwis;

- Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet;

- Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne;

- Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści umieszczonych w Serwisie, jak również prawo do blokowania Użytkowników, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia Regulaminu;

 

 1. Zasady korzystania z Serwisu

- Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego;

- Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania do ich użytkowania przez Użytkownika Serwisu;

- Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług mają charakter tylko informacyjny. Żadnej z zamieszczonych informacji nie należy rozumieć jako:

 • profesjonalnej porady lekarskiej,
 • wskazań dotyczących sposobu i rodzaju podawania produktów leczniczych,
 • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
 • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych,
 • informacji według, której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych;

- Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie winny być poparte konsultacją z lekarzem.

 1. Obowiązki Użytkownika Serwisu

- Użytkownik Serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność;

- Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;

-Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady etyki;

- Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Serwisu przekazów reklamowych;

- Umieszczając jakiekolwiek informacje lub materiały w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych materiałów, obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line;

- Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczanie przez niego materiałów w Serwisie przedstawiających lub odnoszących się do tych osób;

- Zamieszczenie informacji lub materiałów w Serwisie przez użytkownika jest dobrowolne i nie przysługuje mu za to wynagrodzenie;

 1. Odpowiedzialność 

- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie prawa, praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania z Serwisu;

- Administrator serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności Serwisu;

- Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
 • błędne, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne informacje zawarte w Serwisie, udostępniane w Serwisie przez Użytkowników;
 • naruszenie przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu;
 • brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej;
 • przebieg kontaktów między Użytkownikami;
 • zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze, zamieszczone w Serwisie;

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora serwisu z w szczególności tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika informacji lub materiałów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratorowi serwisu przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora serwisu lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora serwisu do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi serwisu. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora serwisu z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator serwisu poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

 

 1. Zastrzeżenia techniczne 

-Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany formy, zakresu lub tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu, w każdej chwili, bez dodatkowych uprzedzeń;

-Ze względu na techniczne ograniczenia Administrator serwisu nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

 

 1. Prawa autorskie

- Zarówno układ treści zawarty w Serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy;

- Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego;

- Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach;

- W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na zasadach ogólnych;

 

 1. Postanowienia końcowe

- Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do Administratora serwisu na adres e-mail: redakcja@rytmyzdrowia.pl lub pocztą na adres Administratora serwisu podany w pkt. I Regulaminu;

- Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.

 

———————————————————————————————————-

Klauzula informacyjna z oświadczeniem zgody do subskrypcji newslettera.
Administratorem danych osobowych w zakresie adresu email jest Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nocznickiego 31. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu wysyłania drogą elektroniczną na podany adres email informacji o produktach i usługach własnych, a także partnerów współpracujących. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Klauzula informacyjna z oświadczeniem zgody do formularza z pytaniem do eksperta
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nocznickiego 31. Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Informacja o plikach Cookies
Ta strona internetowa używa plików Cookies. Korzystanie z witryny bez dokonania zmian 
w ustawieniach Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce, kliknij Czytaj więcej.

X